Verslag algemene ledenvergadering ECTB

Datum: 12 september 2017

Aanwezig: 15 leden/belangstellenden, 2 afzeggingen.
Vertegenwoordiger Groninger EnergieKoepel (GrEK): Jantine Koppert

 1. Agenda
  De agenda wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
 2. Mededelingen en achtergronden
  Het stuk ‘Achtergronden’ wordt voor kennisgeving aangenomen. Veel punten komen terug via de agenda.
 3. Huurovereenkomst
  Huurovereenkomst met CV Woldwijk. Inhoud akkoord. Wel verzoek eenduidige terminologie te gebruiken. Zonneparticipatie liever vervangen door bijv. energiedeel. Dat kan dan gekwantificeerd worden op bijv. 250 kWh en staat los van de bron zon of wind..
 4. Recht van opstal
  Recht van opstal is in bewerking, het concept ligt bij betrokken partijen: gemeente, CV Woldwijk en de ECTB. Verwachting: binnen een maand te tekenen.
 5. Business-plaatje voor de aanschaf van zonnepanelen
  De vergadering gaat akkoord met het aanbieden van zonnnepanelen tegen € 99,- aanschafprijs per paneel en een contributie per paneel van € 17,50. Een paneel kost ongeveer € 280,-; er moet dus geld geleend worden uit de energiefondsen van de provincie. In uitzonderingsgevallen kan er met een lid gesproken worden over betaling in een keer.
  Vooralsnog wil de ECTB niet een aparte coöperatie voor de productie inrichten. De noodzaak daarvoor zou door praktijkervaring aan de orde kunnen komen.
  Over winsten vanuit productie beslissen leden die zonnepanelen hebben afgenomen. De statuten zeggen dat 25% van de winst in de buffer van de ECTB moet komen, over de rest beslissen de leden.
 6. Overeenkomst met deelnemers
  De ECTB dient meerdere soorten leden te onderscheiden, zoals leden met zonnepanelen, leden die op de wachtlijst staan voor zonnepanelen en donateurs. Ook het onderscheid tussen particulieren en bedrijven kan een onderscheid zijn. De rechten en plichten dienen in een nog te maken huishoudelijk reglement beschreven te worden. Op de volgende vergadering wordt een concept huishoudelijk reglement aangeboden.
 7. Financiën
  Het aanlooptraject is en wordt grotendeels bekostigd vanuit subsidies van Lokale Energie Voorwaarts, maximaal een bedrag van € 10.000,-. Voor toekomstige nieuwe initiatieven als de windmolens zal de ECTB de aanloopkosten moeten betalen vanuit de opgebouwde reserve. Ook de wederverkopersbijdrage van Noordelijke Lokaal Duurzaam, € 75,- per lid die energie inkoopt bij NLD, komt ten goede aan de reserve. Het bestuur beveelt aan gas en/of elektriciteit in te kopen bij NLD, een win-win situatie.
  Teije Penninga en Henk Bolwijn worden benoemd als kascommissie voor het boekjaar 2017.
 8. Tijdpad
  De werving voor verkoop van panelen start zo snel mogelijk en is afhankelijk van de verkoop aan de huidige leden. (N.B. Inmiddels liggen er wensen voor ca. 70 panelen).
  Nieuwe subsidie is aangevraagd, o.a. voor de kosten van de aansluiting op het net en de kosten voor het recht van opstal.
  Met de belastingdienst moet nog een overeenkomst worden gesloten. Dat kan pas als duidelijk is wanneer geproduceerd wordt.
 9. Bestuursverkiezing
  Helaas zijn er geen kandidaten voor het penningmeesterschap of algemene leden. De huidige bestuursleden blijven aan tot de volgende ledenvergadering.
 10. Rondvraag:
  • Volgende alv: planning februari 2018.
  • De ECTB kan via GrEK de beschikking krijgen over warmtecamera’s.
 11. Sluiting rond 21.30 uur.